Lora Vidović

PUČKA PRAVOBRANITELJICA

 

CRC 5468

 

Rođena 17. prosinca 1973. godine u Novoj Gradiški, gimnaziju je završila u Varaždinu da bi 1997. godine diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i 2001. godine magistrirala s temom „Pravobranitelj za djecu“.  Godine 2006. položila je pravosudni ispit.

Lora Vidović stupila je 1. ožujka 2013. na dužnost pučke pravobraniteljice, nakon što ju je Hrvatski sabor izabrao za novu opunomoćenicu za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda na mandat od osam godina.

U prosincu 2015. izabrana je za predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), na mandat od tri godine s početkom od ožujka 2016. Dolaskom na čelno mjesto u ENNHRI-ju postala je i članica Biroa Međunarodnog koordinacijskog odbora nacionalnih institucija za ljudska prava (ICC) pri Vijeću za ljudska prava UN-a.

Cijeli svoj radni vijek radi na području zaštite i promicanja ljudskih prava, ponajviše s aspekta međunarodnog javnog prava te na uspostavi najviših međunarodnih standarda ljudskih prava u pravnom poretku Republike Hrvatske. Prije imenovanja za pučku pravobraniteljicu, bila je predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, a od 2006. do 2010. godine, kao zamjenica pravobraniteljice za djecu imala je prilike doprinositi boljem poznavanju i unaprijeđenju prava i interesa djece u Hrvatskoj.

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim seminarima, konferencijama i sastancima iz područja ljudskih prava i demokratizacije.

Objavila je niz stručnih radova vezanih uz položaj žena u radnom odnosu te o položaju djece u obitelji i društvu.