• Okrugli stol o dvojezičnosti u Vukovaru

  Povodom prijepora povezanih uz postavljanje ploča sa dvojezičnim natpisima u Vukovaru, koje se postavljaju u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i rezultatima popisa stanovništva prema kojem u Vukovaru živi više od jedne trećine građana srpske nacionalne manjine, pučka pravobraniteljica želi naglasiti kako puno poštovanje manjinskih prava treba biti sastavni dio svakodnevice, kako pripadnika manjine, tako i većine.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

  Na sjednici održanoj 7. lipnja 2013. godine Hrvatski je sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Prihvaćen je i amandman koji je Odboru za ljudska prava i prava naiconalnih manjina uputila pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Amandman se odnosi na odobrenje stalnog boravka strancima koji su rođeni i od rođenja žive na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nisu mogli utjecati, nisu imali regulirani boravak.

 • Zatvaranje twinning projekta

  Pučka pravobraniteljica s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je od studenog 2011. godine provodila projekt „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ u sklopu programa IPA 2009. Ukupna vrijednost projekta je 800.000,00 eura, a sastojao se od tri komponente: Twinning ugovora, Ugovora o uslugama te Ugovora o nabavi robe. Cilj projekta bio je uspostava efikasnog i cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije kroz poboljšanje koordinacije i povezanosti svih relevantnih aktera, informiranje o dostupnosti zaštite od diskriminacije i uspostave učinkovitog načina bilježenja i praćenja pojava diskriminacije.

 • Drugi sastanak Radne grupe lokalnih samouprava za uključenje Roma

  U okviru projekta Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma (eng. BPRI) koji financira Europska unija i provodi OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (eng. ODIHR) u Sarajevu je upriličena trodnevna konferencija u svrhu razmjene iskustava između lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i institucija za zaštitu ljudskih prava na području zapadnog Balkana o uključenju/integraciji Roma.

 • Održani okrugli stolovi u Splitu i Osijeku

  U organizaciji Ureda pučke pravobraniteljice održana su dva okrugla stola - 3. lipnja u zgradi Gradske uprave u Splitu te 4. lipnja u zgradi Županije u Osijeku.