Predmet: Općina Sveti Filip i Jakov 15 godina ne uspijeva pronaći zemlju za izgradnju kuće branitelja

Najveći porast broja pritužbi pučkoj pravobraniteljici u 2018. godini zabilježen je u području prava branitelja i članova njihovih obitelji, pri čemu se među problemima na koje se pritužuju, nalaze i teškoće pri stambenom zbrinjavanju. Unatoč aktivnostima Ministarstva hrvatskih branitelja, koje je u 2018. godini dodijelilo 66 stanova, 404 stambena kredita i financijskih potpora u vrijednosti višoj od 46 milijuna kuna te je nastavilo sa sanacijom derutnih stanova od drugih državnih tijela i organiziranom stambenom izgradnjom, potrebe za stambenim zbrinjavanjem branitelja još uvijek značajno nadilaze postojeće mogućnosti. Naime, još uvijek je neriješeno čak 10.730 zahtjeva za dodjelu stambenih kredita te 509 zahtjeva za financijske potpore, što pokazuje da su stambeni problemi branitelja i njihovih obitelji značajno izraženi i da treba posvetiti više pažnje i napora njihovom rješavanju.

Posebno je zabrinjavajuće što pojedine jedinice lokalne samouprave ne ustupaju građevinska zemljišta braniteljima kojima su dodijeljeni stambeni krediti, iako su to obvezne sukladno ranijem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a isto je pravo predviđeno i člankom 87. važećeg Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. K tome, velik broj jedinica lokalne samouprave ne predviđa zemljišta za tu namjenu u urrbanističkim planovima, između ostalog i zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa s državom.

S kakvim se problemima branitelji susreću pri rješavanju svojeg stambenog pitanja dobro pokazuje primjer branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Općine Sveti Filip i Jakov koji se 2015. obratio pučkoj pravobraniteljici, radi odugovlačenja i nepoštivanja zakona od strane Općine u postupku ustupanja građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske kuće. Nakon što je pravobraniteljica provela ispitni postupak, utvrđeno je kako mu je povrijeđeno pravo na stambeno zbrinjavanje iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Obzirom na to, kao i da je od dana podnošenja njegovog zahtjeva za ustupanje građevinskog zemljišta prošlo više od 10 godina te da još uvijek nije ostvario svoje pravo, a da od 2004. godine svaki mjesec plaća ratu kredita za izgradnju obiteljske kuće, pučka pravobraniteljica je još 2016. Općini Sveti Filip i Jakov preporučila da čim prije poduzme mjere kojima bi se otklonile štetne posljedice nastale kršenjem pritužiteljevih prava. Osim toga, povodom preporuke pravobraniteljice, i Ministarstvo hrvatskih branitelja je Općinu Sveti Filip i Jakov 2016. godine podsjetilo na zakonsku obavezu ustupanja građevinskog zemljišta, te tražilo postupanje po njoj.

Kako se Općina na preporuku oglušila, unatoč više požurnica i upozorenja, o tome je obaviješteno i Ministarstvo uprave koje je također 2018. godine pozvalo Općinu Sveti Filip i Jakov da poduzme odgovarajuće mjere i radnje kako bi pritužitelj ostvario zakonom utvrđeno pravo na ustupanje građevinskog zemljišta bez naknade te da o učinjenom izvijesti Upravnu inspekciju i pučku pravobraniteljicu.

Unatoč svemu tome, Općina Sveti Filip i Jakov do danas, unatoč preporukama i upozorenjima više tijela javne vlasti i pučke pravobraniteljice, nije ispunila svoju zakonom propisanu obavezu, a kao jedan od najčešćih opravdavanja bilo je nepostojanje slobodnog građevinskog zemljišta za tu namjenu, jer su sve katastarske čestice predviđene za gradnju prostornim planom Općine, bile u vlasništvu Republike Hrvatske.

Međutim, u međuvremenu je otklonjena i ta prepreka obzirom da je RH temeljem Odluke Vlade o darovanju nekretnina u k.o. Sveti Filip i Jakov, u listopadu 2018. godine darovala Općini Sveti Filip i Jakov građevinska zemljišta, odnosno 65 parcela među kojima su i one za gradnju obiteljskih kuća. No, na temelju toga, načelnik općine je raspisao javni natječaj za njihovu prodaju, i to za 62 nekretnine, radi čega pritužitelju čak niti sada nije ustupljeno građevinsko zemljišta za izgradnju obiteljske kuće. Osim toga, u rujnu 2018. godine raspisao je javni natječaj za prodaju i drugog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, iako je u svom očitovanju iz kolovoza 2018., dakle svega tri tjedna prije raspisivanja javnog natječaja, pučkoj pravobraniteljici izričito naveo kako Općina u svom vlasništvu nema nekretnina koje bi uživale povjerenje u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.

Obzirom na sve to, kao i na činjenicu da ovaj pritužitelj, branitelj i hrvatski ratni vojni invalid, unatoč višegodišnjem trudu i intervencijama raznih tijela do sada nije uspio ostvariti svoje zakonski utvrđeno pravo na ustupanje građevinskog zemljišta bez naknade, koje je jedinica lokalne samouprave bila dužna osigurati, pučka pravobraniteljica je u siječnju 2019. zatražila od Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva uprave, da poduzme mjere iz svoje nadležnosti, kako bi se ova situcija otklonila. Međutim, unatoč proteku roka i požurnici, još uvijek nisu dostupne informacije o učinjenom, zbog čega se rad u ovom predmetu, radi ispunjenja preporuke i ostvarenja pritužiteljevih prava, nastavlja.

Za razliku od toga, i kao pozitivan primjer, dobro je istaknuti slučaj branitelja koji se pučkoj pravobraniteljici pritužio sredinom 2018., također radi odugovlačenja i nepoštivanja odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji od strane Grada Osijeka, u postupku ustupanja građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske kuće. Njemu je Ministarstvo hrvatskih branitelja rješenjem iz ožujka 2017., dodijelilo financijsku potporu za izgradnju prve nekretnine pa se temeljem toga zamolbom za dodjelu građevinskog zemljišta obratio Gradu Osijeku, no čak godinu dana nakon toga, o njegovu zahtjevu nije bilo odlučeno niti je dobio ikakav odgovor.

Pravobraniteljica je pokrenula ispitni postupak te je zatražila informacije o postupku dodijele građevinskog zemljišta ovom branitelju, odnosno o svim poduzetim mjerama i aktivnostima radi provođenja zakonskih obveza prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Unatoč višekratnim nastojanjima, dopisima i požurnicama od Grada Osijeka nije dobila tražene informacije, nakon čega je, kao i u slučaju branitelja iz Općine Sv. Filip i Jakov, od Ministarstva uprave zatražila inspekcijski nadzor. Nakon toga, Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva uprave obratila se Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku, a Grad Osijek je konačno, 28. ožujka 2019. s ovim braniteljem potpisao ugovor o ustupanju građevinskog zemljišta radi stambenog zbrinjavanja izgradnjom obiteljske kuće.

 

Ostale novosti

  • 1