Europski ombudsman
Europski ombudsman nezavisno je i nepristrano tijelo koje europsku administraciju može pozvati na odgovornost. Ombudsman provodi ispitni postupak po pritužbama na nepravilnosti u radu administracije u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU. Ombudsman može ocijeniti da se radi o lošem radu administracije ako neka institucija ne poštuje temeljna prava, pravne norme ili načela dobre administracije. Jedino Europski sud pravde, kao tijelo s posebnim sudskim ovlastima, nije u nadležnosti Europskog ombudsmana.    Godišnja izvješća Europskog ombudsmana možete pronaći ovdje.
Agencija Europske unije za temeljna prava - FRA
Agencija Europske unije za temeljna prava  jedna je od decentraliziranih agencija EU-a koja promiče temeljna prava građana EU. Putem prikupljanja i analize podataka u EU, FRA pomaže institucijama EU i zemljama članicama pri razumijevanju i rješavanju izazova pri zaštiti temeljnih prava svih osoba. Radeći u suradnji s institucijama EU-a, njezinim državama članicama i drugim organizacijama na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini, FRA igra važnu ulogu u nastojanju da temeljna prava postanu stvarnost za sve koji žive u Uniji.
Europski sud pravde/Sud EU
Zadaća Suda Europske unije je osiguravanje poštovanja prava u tumačenju i primjeni Ugovora. Sud predstavlja sudbenu vlast Europske unije i u suradnji sa sudovima država članica osigurava jedinstvenu primjenu i tumačenje prava Unije. Također rješava pravne sporove između država EU i institucija EU. Pojedinci, tvrtke ili organizacije mogu pokrenuti postupke ako smatraju da su njihova prava povrijeđena od strane institucija EU-a. S obzirom na to da svaka država članica ima svoj jezik i poseban pravni sustav, Sud Europske unije je višejezična institucija, a svaki od službenih jezika Europske unije može biti jezik postupka.
KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914