Sudjelovanje u projektu ''Misli lokalno - djeluj nacionalno''i upoznavanje dionika u lokalnim sredinama s radom Ureda

Sudjelovanje u projektu ''Misli lokalno - djeluj nacionalno'', u provedbi udruge BaBe, ZvoniMir (Knin) i Delfin (Pakrac) te Legaline (Gračac), a uz potporu EU, Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, održane su tri javne rasprave u lokalnim sredinama koje su marginalizirane u pogledu pristupa javnoj administraciji te zaštite ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.

U Pakracu je okrugli stol održan 24. lipnja 2014.,  26. lipnja  u Gračacu te 27. lipnja u Kninu. Svaki je događaj uključivao rasprave o rezultatima glavnog dijela projekta - etnografskog istraživanja o subjektivnom osjećaju diskriminacije u ovim županijama Hrvatske, prikaz pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava i izgubljenosti marginaliziranih pojedinaca u administrativnom državnom aparatu koji posljedično destruira njihove živote kroz dokumentarni film „Ničiji“, te izlaganje predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice o načinima na koji na ta i slična kršenja reagira sustav zaštite i promocije ljudskih prava.

Ovaj uvod bi je poticaj za javne rasprave predstavnika lokalnih vlasti, javnopravnih tijela, predstavnika organizacija civilnoga društva te zainteresiranih građana. U raspravi su se komentirali nalazi istraživanja, navodili primjeri osobnih priča kršenja ljudskih prava te predlagale aktivnosti i mjere za poboljšanje situacije u navedenim lokalnim zajednicama.

U sklopu okruglog stola, kao uvodničarka u Gračacu i Kninu govorila je zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak, a u događaju u Pakracu sudjelovala je savjetnica Nikolina Patalen. Izlagale su o nadležnostima Ureda, načinu konkretne pomoći građanima u zaštiti njihovih ljudskih prava i zaštiti od diskriminacije kroz zaštitu od nepravilnog i nezakonitog rada administracije, ali i temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije, o modusima promotivnog rada i suradnji institucije s različitim dionicima civilnoga društva, institucijama te međunarodnim akterima  te o ključnim problemima koje je Ured u području ljudskih prava prepoznao u 2013.

Vezano na tri konkretne životne priče – prikazane u filmu istaknut je bio problem lošeg rada uprave, posebice problem mehanizama nadzora rada lokalnih vlasti i pojedinih dijelova ministarstava, diskriminacija temeljem etniciteta, socijalnog porijekla i invaliditeta, problem sporog i kompleksnog procesa stambenog zbrinjavanja i povrataka.

Ostale Novosti

  • 1