Međunarodna suradnja

Suradnja pučke pravobraniteljice s relevantnim međunarodnim institucijama i organizacijama važan je segment rada na zaštiti i promicanju ljudskih prava i sloboda te jednakog postupanja. Ona omogućuje praćenje stanja tih područja, razvoja međunarodnih propisa i standarda te usklađenost hrvatskog zakonodavstva s njima, te razmjenu znanja i iskustava s drugim ombudsmanskim i ljudskopravaškim institucijama, tijelima za suzbijanje diskriminacije te Nacionalnim preventivnim mehanizmima.

Aktivnosti uključuju međusobno informiranje, sudjelovanje na konferencijama, seminarima i stručnim skupinama, sudjelovanje u radu međunarodnih radnih skupina, članstvo u vodstvu organizacija i mnoge druge. Važan segment je i neovisno izvještavanje regulirano međunarodnim ugovorima.

Sve navedeno pučka pravobranitelja poduzima kao jedina neovisna nacionalna institucija u RH sa Statusom A pri Međunarodnom koordinacijskom odboru UN-a, sukladno kriterijima tzv. Pariških načela, što znači da udovoljava najvišim međunarodnim standardima neovisnosti i samostalnosti u radu.

Suradnja i međunarodna aktivnost

Temeljem akreditacije institucije pučkog pravobranitelja kao neovisne nacionalne institucije za ljudska prava i uloge nacionalnog tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti te temeljem članstva u međunarodnim odnosno europskim udruženjima, institucija je tijekom 2014. godine nastavila suradnju s relevantnim međunarodnim akterima putem razmjene informacija, sudjelovanjem na forumima te radom u specijaliziranim stručnim skupinama, ali i putem neovisnog izvještavanja po međunarodnim ugovorima. U okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma pučka je pravobraniteljica Oboru UN-a protiv mučenja dostavila Neovisno izvješće, o čemu više pišemo u četvrtom poglavlju. U svojstvu nacionalnog tijela za suzbijanje diskriminacije, početkom prosinca 2014. Europskome odboru protiv rasne diskriminacije i netolerancije Vijeća Europe (ECRI) dostavili smo mišljenje o ispunjavanju preporuka koje je Odbor uputio RH. Pored obveze dostavljanja neovisnih izvješća odborima UN-a koja prate primjenu pojedinih međunarodnih konvencija, najvažnija uloga akreditiranih nacionalnih institucija za ljudska prava odnosi se na obvezu aktivnog sudjelovanja u procesu Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR).

Ovom mehanizmu Vijeća za ljudska prava, ustanovljenom rezolucijom Opće skupštine UN-a, s ciljem kritičkog preispitivanja stanja ljudskih prava radi njihova unapređenja, podvrgavaju se svake četvrte godine sve zemlje Izvješće pučke pravobraniteljice za 2014. godinu 170 članice UN-a. Na poziv Ureda Visoke povjerenice za ljudska prava, pučka je pravobraniteljica, i ovoga puta u suradnji s posebnim pravobraniteljicama, dostavila drugo neovisno izvješće, koje se temeljilo na ocjeni postignuća u provedbi preporuka koje je RH dobila u prvome ciklusu UPR-a, dopunjeno novim saznanjima, odnosno rizicima u zaštiti ljudskih prava koji nisu bili ranije prisutni te na preporukama pravobranitelja za poboljšanje stanja ljudskih prava u zemlji. 

U svojim ranijim izvješćima Hrvatskom saboru upozoravali smo i na obvezu redovitog periodičnog izvješćivanja RH odnosno na zaostajanje Vlade RH u dinamici izvješćivanja, kao i na potrebu određivanja jednog tijela koje bi bilo odgovorno za učinkovitu koordinaciju ovih poslova. Prema dostupnim informacijama, RH još uvijek nije dostavila Drugo periodično izvješće o provedbi Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, što je trebala učiniti do 30. lipnja 2006. te Deveto i deseto periodično izvješće Odboru za ukidanje svih oblika rasne diskriminacije, što je trebalo učiniti do 12. listopada 2011. Ponovno ističemo i važnost ratifikacije Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) te Revidirane Europske socijalne povelje iz 1996. godine, s obzirom na značaj usvajanja najviših međunarodnih standarda u zaštiti temeljnih socijalnih prava, posebice u razdoblju ekonomske krize. I tijekom ove godine pučka pravobraniteljica, njezini zamjenici te djelatnici Ureda sudjelovali su na brojnim međunarodnim skupovima s područja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, organiziranim od strane različitih međunarodnih organizacija, ali i udruženja poput Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) te Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET). 

Tako smo sudjelovali u radnim skupinama EQUINET-a: za izradu europskih politika, za antidiskriminacijsko pravo te za komunikaciju, na redovitim sastancima Izvršnog odbora EQUINET-a, kao i na Godišnjoj skupštini, na kojoj je usvojen i Strateški plan za razdoblje
2015. do 2018. godine. Kako je uloga EQUINET-a, između ostalog, povezivati tijela za suzbijanje diskriminacije diljem Europe te im pomagati da međusobno lakše razmjenjuju prakse u postupanju s pritužbama te u vezi promotivnog rada, u prošloj smo godini surađivali u pripremi publikacija s pregledima prakse i promotivnog djelovanja članova Mreže. Ured su tijekom godine posjetili egipatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sa suradnicima, delegacija ukrajinskih stručnjaka koji su boravili u posjetu Hrvatskoj u okviru projekta Vijeća Europe „Jačanje i zaštita prava djece u Ukrajini“ te delegacija sutkinja iz Španjolske, Belgije, Austrije i Portugala te državni odvjetnici Slovenije i Mađarske, koji su Hrvatsku posjetili u okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN).

KONTAKTI
 
Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel:  +385 1 4851 855
Tel:  +385 1 4851 853
Fax:  +385 1 6431 628
 
PODRUČNI UREDI
 
Rijeka
Korzo 2a/I
Tel:  +385 51 563 786
Fax:  +385 51 689 737
 
Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel:  +385 31 628 054
Fax:  +385 31 628 052
 
Split
Mažuranićevo šetalište 8a
(ulaz iz Tolstojeve)
Tel:  +385 21 682 981
Fax:  +385 21 682 983
 
 
Primanje stranaka
(uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)
Utorak – Petak
od 9 do 12 
 
OIB: 08026537914