Nadležnosti i ovlasti

Kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije te institucija koja obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu osoba lišenih slobode, pučka pravobraniteljica djeluje u okviru svojih nadležnosti propisanih Ustavom, Zakonom o pučkom pravobranitelju, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom nacionalnom preventivnom mehanizmu.

Ukoliko to smatra potrebnim, može dati preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pravnim i fizičkim osobama. Od njih može zatražiti sve potrebne informacije, podatke, objašnjenja i drugu dokumentaciju, a oni su ih obvezni dostaviti u roku.

Prema područjima djelovanja, aktivnosti pučke pravobraniteljice uključuju:

 

LJUDSKA PRAVA

 • razmatranje pritužbi o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pritužbi koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba
 • praćenje stanja ljudskih prava i ukazivanje na potrebu njihove zaštite
 • istraživačko analitičku djelatnost
 • praćenje ustavnosti zakona i drugih propisa
 • poticanje na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima i njihovu primjenu
 • razvijanje i održavanje baze podataka i dokumentacije
 • pravodobno i redovito informiranje javnosti i zainteresiranih dionika
 • aktivno poticanje i održavanje suradnje s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama.

 

DISKRIMINACIJA

 • zaprimanje prijava svih fizičkih i pravnih osoba
 • pružanje potrebnih obavijesti fizičkim i pravnim osobama o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite
 • ispitivanje pojedinačnih prijava i poduzimanje radnji u okviru nadležnosti, potrebnih za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe (ukoliko nije započet sudski postupak)
 • upozoravanje javnosti na pojave diskriminacije
 • uz pristanak stranke, provođenje postupka mirenja, uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe
 • podnošenje kaznenih prijava u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu
 • prikupljanje i analiza statističkih podataka o slučajevima diskriminacije
 • izvještavanje Hrvatskog sabora o pojavama diskriminacije, u godišnjem izvješću, a po potrebi i izvanrednim izvješćem
 • provođenje istraživanja u području diskriminacije, davanje mišljenja i preporuka te predlaganje odgovarajućih zakonskih i strateških rješenja Vladi RH

 

NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

 • obilaske mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode
 • davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze
 • davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise
 • suradnju s Pododborom UN-a za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja