Ključni problemi borbe protiv diskriminacije u Hrvatskoj - pravna strana priče

Zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je 18. travnja 2016. u javnoj raspravi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, o suzbijanju diskriminacije i promicanju jednakosti u Hrvatskoj, temama koje je predstavila kroz prizmu djelovanja pučke pravobraniteljice. Navela je izazove u primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije, problem nedostatnog prijavljivanja diskriminacije od strane žrtava zbog straha od viktimizacije ili nepovjerenja u institucije, neosviještenost građana da diskriminiraju ili da su žrtve diskriminacije te nedovoljnu educiranost ključnih dionika, od policije i državnog odvjetništva, preko sudova do sindikata.

Određeni problemi vezani su i uz sam zakonski tekst, s obzirom na činjenicu da se sve problematične točke ne mogu predvidjeti u trenutku pisanja zakona, odnosno prije njegove primjene. Ostaje i problem nedostupnosti i neobjavljivanja sudske prakse. Ukratko je prikazala specifičnosti koje se pojavljuju uz pojedine diskriminatorne osnove, poput rase, boje kože, nacionalnog ili etničkog podrijetla, vjere i dobi. Vezano uz područja primjene, diskriminacija je najzastupljenija u području rada i zapošljavanja te postaje vidljiv porast broja pritužbi i u području javnog informiranja i medija.

Zaključno je opisano djelovanje Ureda pučke pravobraniteljice kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije. U smislu rada po pritužbama građana, prikazala je primjere dobre prakse koji uključuju stratešku litigaciju, inicijative za pokretanja kaznenih i prekršajnih postupaka, izdavanje javnih priopćenja te izvještavanje Hrvatskog sabora o pojavama diskriminacije. Što se tiče djelovanja radi sustavne borbe protiv diskriminacije, navela je djelovanje u prikupljanju statističkih podataka, prikupljanju sudskih odluka, izgradnje baze sudske prakse te baze za rad po pritužbama na diskriminaciju. Istaknuta je i važna uloga koju Ured ima u podizanju svijesti građana, educiranju sudaca, članova nevladinih organizacija, medija, poslodavaca, državnih službenika i političkih službenika kao i suradnju s ključnim dionicima.

Potreba za podizanjem svijesti o postojanju diskriminacije, važnosti njezine prevencije i pravne zaštite žrtava razlog je zbog kojeg su se na ovoj javnoj raspravi okupili stručnjaci, kako bi raspravljali o Prijedlogu nacionalne antidiskriminacijske studije i primjeni antidiskriminacijskog prava u praksi.

Vrijedan doprinos raspravi dale su i posebne pravobraniteljice, iz aspekta problema s kojima se suočavaju ranjive skupine za čiju zaštitu su nadležne (djeca, osobe s invaliditetom, žene), kao i predstavnici pravnih fakulteta u Zagrebu i Rijeci, Pravosudne akademije, Pravne klinike u Zagrebu te Centra za mirovne studije. Detalje cijele rasprave možete pronaći ovdje.

 

Ostale novosti

  • 1