Zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije u području migracija

Dana 3. studenoga 2014. zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter održala je predavanje  na temu „Zaštita ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije u području migracija“, koje je održano kao gostujuće predavanje  u okviru predmeta 'Migracije, azil i stranci' na specijalističkom diplomskom studiju javne uprave koji se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje je obuhvatilo širok spektar tema koje se odnose na zaštitu ljudskih prava migranata, s posebnim  naglaskom na javnu percepciju, ali i diskriminaciju migranata. Sagledavajući pojavu studentima je prvo prikazan problem brutalnih oblika trgovanja ljudima i zlostavljanja te prisilnog rada do kojih dolazi diljem svijeta. Potom je prikazana europska perspektiva kroz pojave, ali i politike EU i država članica, a na posljetku stanje u Republici Hrvatskoj. Poseban fokus stavljen je na rasizam i ksenofobiju te prisutnost ksenofobije u javnom diskursu.

Također, predavanje je obuhvatilo i analizu rezultata istraživanja provedenih od strane Ureda kao što je „Istraživanje o stavovima i razini svijesti“ iz 2012. i „Analiza sadržaja: pisanje internetskih portala o temi migranata, tražitelja azila i azilanata“ iz 2014. godine.

Jedan od ciljeva predavanja bio je upoznati studente s institucijom Ureda pučkog pravobranitelja te aktivnostima institucije te i putem ove edukacije pridonositi podizanju svijesti o postojanju diskriminacije i kršenju ljudskih prava, kao i o stalnoj potrebi suzbijanja ovih pojava.

Ostale novosti

  • 1