Zaštita Roma od diskriminacije: Uloga tijela za promicanje jednakosti

Dana 21. listopada 2014. godine u Briselu je u organizaciji ERIO - European Roma Information Office održana radionica pod nazivom „Zaštita Roma od diskriminacije: Uloga tijela za promicanje jednakosti“, na kojoj je Ured pučke pravobraniteljice predstavljala savjetnica pučke pravobraniteljice zadužena za pravne poslove vezane uz diskriminaciju temeljem rase, boje kože, etničke pripadnosti i nacionalnog podrijetla.

Uz pozdravne govore predstavnika ERIO, Equinet-a i belgijskog Centra za promicanje jednakosti i suzbijanje rasizma, tijekom radionice sudionici, mahom predstavnici tijela za promicanje jednakosti te pojedinci koji se bave pitanjima diskriminacije Roma, su se bavili pitanjima diskriminacije Roma, uz poseban osvrt na djelovanje Europske komisije, odnosno Odjela za politike suzbijanja diskriminacije i koordinaciju Roma, odnosno Odjela zakonodavstva o jednakom postupanju (oba DG Justice), čije su predstavnice predstavile dosadašnje i buduće aktivnosti Komisije vezano uz pitanje suzbijanje diskriminacije Roma. Osobito su naglašene uloge i mogućnosti tijela za promicanje jednakosti kako su predviđeni Direktivom 2000/43 te Nacionalnim strategijama za integraciju Roma, a i Preporukom Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama od 9. prosinca 2013. godine, prvim pravnim instrumentom na razini EU-a za uključivanje Roma, čijim donošenjem se države članice obvezuju da će poduzeti ciljano djelovanje kako bi se premostio jaz između Roma i ostalog stanovništva.

Kako je radionica bila posvećena iznalaženju alata i rješenja za opisane probleme, u tom smislu svoj rad, metode i rezultate predstavili su predstavnici Regionalnog ureda za Europu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, zatim Agencije za temeljna prava EU (FRA) i Equinet-a, kao i svoje buduće planove djelovanja koji bi mogli biti komplementarni sa ili od koristi za nacionalna tijela za promicanje jednakosti.

Radionica je nastavljena grupnim raspravama o izazovima i dobrim praksama tijela, a zaključena je suglasnošću o usmjeravanju daljnjih aktivnosti tijela, a u cilju postizanja što boljih rezultata pri suzbijanju diskriminacije Roma.


 

Ostale novosti

  • 1