Mišljenje na Prijedlog Direktive Vijeća o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na vjeru ili uvjerenje, invaliditet, dob ili spolnu orijentaciju

Na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih sudjelovali smo u pripremi prijedloga stajališta RH vezano uz prijedlog Direktive Vijeća o primjeni načela zabrane diskriminacije na osnovu vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. S obzirom da postojeća Direktiva 2000/78/EZ zabranjuje diskriminaciju temeljem navedenih osnova isključivo na području rada i zapošljavanja, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije izrazili smo punu podršku donošenju nove Direktive, koja bi proširila broj područja u kojem se u pravu EU temeljem tih osnova zabranjuje diskriminacija.
 
Istaknuli smo da nacionalni zakonodavni okvir za suzbijanje diskriminacije, ponajprije ZSD, obuhvaća zabranu diskriminacije temeljem 17 diskriminacijskih osnova, uključujući i četiri navedene, u 10 područja (pri čemu zakonska stipulacija dopušta primjenu ZSD-a i na drugim područjima), čime je diskriminacija u Hrvatskoj zabranjena na području širem od postojećih obveza koje proizlaze iz pravne stečevine EU, ali i u odnosu na Prijedlog Direktive. Ipak, njezino donošenje smatramo važnim za građane, jer bi se zbog učinaka europskog prava, u RH podigla razina zaštite od diskriminacije temeljem ovih osnova. Također smo ukazali na potrebu dorade Prijedlogom Direktive predviđenih iznimaka kako bi se precizirale okolnosti, područja kao i uvjeti različitog postupanja na osnovu dobi koje se ne smatra diskriminacijom, ali i na potrebu dodatnog rada na prijevodu Prijedloga Direktive na hrvatski jezik. 
 

Ostale novosti

  • 1